tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Portal CudowneDziecko.pl jest stroną informacyjną Instytutu Rozwoju Małego Dziecka (dalej IRMD), a nie jest sklepem internetowym. Prowadzimy szkolenia oraz konsultacje dla rodziców małych dzieci na temat wczesnego wspierania rozwoju, a dla absolwentów naszych szkoleń przygotowujemy materiały edukacyjne, które ułatwiają edukację małego dziecka.

Poniżej zamieszczamy regulaminy:

 1. Regulamin zakupu szkoleń
 2. Regulamin zakupu materiałów edukacyjnych
 3. Regulamin zakupu szkoleń online
 4. Regulamin rabatów

Regulamin szkoleń grupowych

 1. Jeśli chcesz zarezerwować miejsce na wybranych szkoleniach, prosimy o dokonanie płatności. W szkoleniu bierze udział maksymalnie 18, ale specyfika „Balansu energetycznego” pozwala nam przyjąć na szkolenie tylko 10 osób. W przypadku większej ilości zgłoszeń o kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje data wpłaty.
 2. Dokonaj opłaty na konto IRMD w dowolnym terminie, jednak nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Na przelewie zaznacz termin i tytuł szkolenia – w skrócie. Nr konta ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1054 1000 0092 1680 7785. Po dokonaniu przelewu powiadom nas e-mailowo (instytut@cudownedziecko.pl). Podaj swoje imię, nazwisko, wiek dziecka, numer telefonu oraz nazwisko właściciela konta, z którego dokonujesz przelewu za szkolenie. Bezzwłocznie po otrzymaniu wpłaty, potwierdzimy ten fakt mailem.
 3. Fakturę (bez VAT) może otrzymać podmiot gospodarczy po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100%. Faktura wystawiana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania i przekazaniu danych do faktury mailowo na adres instytut@cudownedziecko.pl. Uczestnik szkolenia otrzyma fakturę w trakcie szkolenia.
 4. Zwrot wpłaty w całości ma miejsce w przypadku, gdy rezygnacja z udziału w kursie nastąpi najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.
 5. W przypadku zgłoszonej na minimum 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć nieobecnością, w przypadkach losowych, na prośbę uczestnika, IRMD może zgodzić się na uczestnictwo w zajęciach w innym terminie. W przypadku braku miejsc na wybrany przez uczestnika nowy termin Instytut zaproponuje udział w kolejnym terminie. Przełożenie udziału w zajęciach na prośbę uczestnika może mieć miejsce jednorazowo.
 6. Jeśli uczestnik szkolenia nie zawiadomi IRMD na mimimum 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć, zajęcia uznaje się za odbyte. Uczestnik może wziąć udział w szkoleniu  w innym terminie po uiszczeniu opłaty tak jak za powtórkę szkolenia.
 7. IRMD zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników – Z PEŁNYM ZWROTEM WPŁATY.
 8. Uczestnicy szkoleń otrzymają dyplomy. Dyplom nie jest jednak podstawą do prowadzenia działalności szkoleniowej lub doradczej. Podstawą do tego jest podpisanie umowy licencyjnej.
 9. Dyplom lub potwierdzenie dokonania przelewu stanowi podstawę do udzielenia rabatu od pełnej ceny szkolenia, w przypadku powtórnego udział w zajęciach już raz opłaconych i odbytych (w dn. 9.03.2017 powtórka kosztuje 99 zł),
 10. Nagrywanie głosu lub obrazu, a także robienie zdjęć podczas szkolenia jest zabronione.
 11. Dane do przelewu:

dla: Instytut Rozwoju Małego Dziecka
adres: 00-137 Warszawa; Elektoralna 15 lok. 22
tytułem: Warsztaty, „termin”, „nazwa” np.: czytanie, matematyka, kreatywność, emocje, ruch itp.
numer konta: 40 1050 1054 1000 0092 1680 7785
kwota: na przykład 420 zł (lub wielokrotność)

Regulamin zakupu materiałów edukacyjnych

 1. Materiały edukacyjne zostały opracowane z myślą o absolwentach szkoleń oferowanych przez IRMD. Większość materiałów edukacyjnych nie zawiera instrukcji. Rodzice małych dzieci dowiadują się, jak ich używać podczas odpowiednich szkoleń tematycznych. Wtedy w pełni poznają produkt, wyjmują z pudełka, oglądają zawartość, czytają opis, zadają pytania dotyczące jego wykorzystania.
 2. Instrukcje gier, sposób wykorzystania programów komputerowych oraz kart edukacyjnych są omówione podczas szkoleń.
 3. Materiały edukacyjne zostały opracowane dla metody Cudowne Dziecko, która nie może zostać opisana w instrukcji. Materiały edukacyjne są podobne wizualnie do materiałów zalecanych przez Glenna Domana w metodzie Cicha Rewolucja, dlatego osoby stosujące tą amerykańską metodę mogą korzystać z materiałów edukacyjnych opracowanych dla metody Cudowne Dziecko – jednakże robią to na swoją odpowiedzialność.
 4. Autorka metody Cudowne Dziecko i Wydawnictwo IRMD dołożyli wszelkich starań, by zawarte w materiałach edukacyjnych informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka i Wydawnictwo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania materiałów edukacyjnych, w szczególności, jeśli materiały edukacyjne zostały użyte niezgodnie z zamysłem Autorki.
 5. Autorka metody Cudowne Dziecko nie bierze odpowiedzialności za efekty lub ewentualny ich brak, jeśli materiały edukacyjne były stosowane inaczej niż zakłada metoda Cudowne Dziecko, przez osobę, która nie została przeszkolona przez Autorkę.
 6. Materiały edukacyjne mogą być zakupione przez osobę, która nie była uczestnikiem odpowiedniego szkolenia grupowego, jednakże po wcześniejszym obejrzeniu ich w Punkcie Konsultacyjnym IRMD, w Warszawie  przy ul. Elektoralnej 15. IRMD nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Kupujący zrezygnuje z tego prawa. W takich przypadkach ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 7. IRMD zakłada, że Kupujący zna kupowany produkt, dlatego IRMD nie przyjmuje zwrotów.
 8. IRMD prosi o sprawdzenie zakupionego towaru i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości lub braków bezzwłocznie po jego otrzymaniu. Jeśli produkt jest niekompletny, nie działa lub zawiera wady uniemożliwiające korzystanie z niego, prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu. Po upływie dwóch dni od dnia zakupu (ewentualnie dostarczenia w przypadku przesyłek pocztowych) reklamacje nie będą uwzględniane.
 9. Jeśli Kupujący nie może odebrać zakupionego towaru osobiście, na prośbę Kupującego, IRMD dopuszcza możliwość przesłania materiałów edukacyjnych, jednak pod warunkiem, że Kupujący uiści opłatę za materiały wraz z kosztami przesyłki. Kupujący odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. IRMD może ubezpieczyć przesyłkę na wyraźną prośbę Kupującego i po dokonaniu przez niego stosownej dopłaty. Kupujący dokonuje opłaty na konto IRMD. Na przelewie Kupujący zaznacza nazwę produktu lub kompletu materiałów edukacyjnych – w skrócie. Nr konta ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1054 1000 0092 1680 7785Po dokonaniu przelewu Kupujący powiadamia IRMD e-mailowo (instytut@cudownedziecko.pl). Kupujący podaje swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwisko właściciela konta, z którego dokonuje przelewu. Po otrzymaniu wpłaty, IRMD potwierdza ten fakt mailem, a następnie przesyła zamówione towary.
 10. Adres wysyłki zamówionych materiałów należy podać mailem, najpóźniej w dniu wykonania przelewu. Jeśli w chwili otrzymania przelewu IRMD nie otrzyma mailem adresu, na jaki należy przesłać zakupione materiały, zostaną one wysłane na adres widniejący na przelewie bankowym.
 11. Przygotowanie zamówionego towaru może zająć do 7 dni roboczych, aczkolwiek zamówienie najczęściej jest przygotowywane do wysyłki i wysyłane bezzwłocznie po otrzymaniu wpłaty, dlatego nie można go modyfikować po jego złożeniu – dokonaniu wpłaty.
 12. W trakcie transportu pudełka mogą ulec uszkodzeniu, choć jest to rzadkością. Pudełko ma chronić zawartość, a jego ewentualne uszkodzenie nie stanowi przeszkody w korzystaniu z zestawu edukacyjnego. Z tego powodu nie może to stanowić podstawy do reklamacji.
 13. Jeśli zakupiony towar nie zostanie dostarczony przez pocztę czy firmę kurierską, po zawiadomieniu przez Kupującego, IRMD złoży reklamację. Na reklamację Kupującego dotyczącą niedostarczenia przesyłki IRMD odpowie po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację od poczty lub firmy kurierskiej.
 14. Fakturę (bez VAT) może otrzymać podmiot po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100%. Faktura wystawiana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania i przekazaniu danych do faktury mailowo.
 15. Dane do przelewu:

dla: Instytut Rozwoju Małego Dziecka
adres: 00-137 Warszawa; Elektoralna 15 lok. 22
tytułem: na przykład Pakiet1 Pełny
numer konta: 40 1050 1054 1000 0092 1680 7785

kwota: na przykład 572,50 zł (lub inna)

Regulamin szkoleń online

 1. Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu grupowym, które jest najlepszą formą poznania metody Cudowne Dziecko, możesz dokonać zakupu szkoleń online. Szkolenie online jest skrótem szkolenia grupowego. Odbywa się ono indywidualnie z jednym Klientem za pośrednictwem Skype.
 2. W szkoleniu online może wziąć udział druga osoba (znajomy lub osoba z rodziny), ale po uiszczeniu opłaty za szkolenie. Ulega wtedy wydłużeniu czas szkolenia.  
 3. Po dokonaniu wyboru szkolenia lub szkoleń, dokonaj płatności na konto IRMD Na przelewie zaznacz tytuł szkolenia w skrócie oraz dopisz „online”. Nr konta ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1054 1000 0092 1680 7785. Po dokonaniu przelewu powiadom nas e-mailowo (instytut@cudownedziecko.pl). Podaj swoje imię, nazwisko, wiek dziecka, numer telefonu oraz nazwisko właściciela konta, z którego dokonujesz przelewu za szkolenie. Bezzwłocznie po otrzymaniu wpłaty, potwierdzimy ten fakt mailem.
 4. W szkoleniu online bierze udział tylko jedna osoba. Nagrywanie głosu lub obrazu, a także robienie zdjęć jest zabronione.
 5. Szkolenie będzie bardziej efektywne, jeśli Klient zapozna się z pierwszymi pięcioma rozdziałami książki „Czytanie dla rozwoju”- do strony 86.
 6. Fakturę (bez VAT) może otrzymać podmiot po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100%. Faktura wystawiana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania i przekazaniu danych do faktury mailowo (instytut@cudownedziecko.pl).
 7. Prosimy o rozważne dokonywanie wyboru szkoleń, gdyż po ich rozpoczęciu nie można dokonywać modyfikacji w zamówieniu, chyba że Klient zastrzeże sobie wcześniej takie prawo przed dokonaniem płatności. Zdarza się tak, kiedy Klient chce skorzystać z promocji i zakupuje kilka szkoleń w pakiecie, ale decyzję o tematach chce podjąć dopiero po pierwszym odbytym szkoleniu.
 8.  Szkolenie online jest formą zastępczą i nie jest traktowane równoprawnie ze szkoleniem grupowym. Dlatego jeśli Klient byłby później zainteresowany podpisaniem umowy licencyjnej na prowadzenie zajęć dla dzieci, szkolenie należy odbyć powtórnie, tym razem w pełnej formie, jako szkolenie grupowe.
 9. Dane do przelewu:
  dla: Instytut Rozwoju Małego Dziecka
  adres: 00-137 Warszawa; Elektoralna 15 lok. 22
  tytułem: Warsztaty, „termin”, „nazwa” online, np.: czytanie, matematyka, ruch, inteligencja online.
  numer konta:

  40 1050 1054 1000 0092 1680 7785

  kwota: na przykład 480 zł (lub wielokrotność)

 10. Umówiony termin spotkania może być przesunięty na prośbę jednej ze stron. O konieczności przełożenia spotkania należy zawiadomić na minimum 12 godziny wcześniej mailem na adres: instytut@cudownedziecko.pl.
 11. Wykładowca poświęca Klientowi umówiony czas, który nie ulega przedłużeniu, jeśli Klient spóźnia się lub przerywa spotkanie, aby zająć się równolegle innymi sprawami. Jeśli Klient nie stawia się na szkolenie, bez wcześniejszego powiadomienia i przełożenia terminu, opisanego w poprzednim punkcie, szkolenie uważa się za odbyte.

Regulamin rabatów

 1. IRMD oferuje rabaty czasowe, ważne do danej daty, oraz stałe, które nie są ograniczone żadnym terminem. Rabaty dotyczą zarówno szkoleń kupowanych w pakietach, jak i materiałów edukacyjnych.
 2. Wszystkie opisane na stronie rabaty, jak również rabaty oferowane absolwentom szkoleń, zostały stworzone z myślą o rodzicach małych dzieci. Z tego powodu oferta rabatowa jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, a nie podmiotów gospodarczych.
 3. W przypadku, kiedy koszty szkolenia lub materiałów edukacyjnych pokrywa podmiot gospodarczy, prosimy o uiszczenie pełnej ceny produktu.
 4. Dystrybutorzy, księgarnie, poradnie logopedyczne i inne podmioty gospodarcze działające w obszarze rozwoju i edukacji dziecka mogą ubiegać się o rabat w przypadku zakupów hurtowych. Do takich należą szkolenia dla grup zorganizowanych lub zamówienie kilkudziesięciu egzemplarzy książki.
 5. Jeśli osoba fizyczna, korzystająca z oferty IRMD, zwróci się do pracodawcy o zwrot kosztów, a podmiot gospodarczy prosi o przedłożenie faktury, IRMD poprosi o uregulowanie pełnych kosztów za wybrane produkty lub usługi.
 6. Ukończenie szkolenia nie jest jednak podstawą do prowadzenia działalności szkoleniowej lub doradczej. Podstawą do tego jest podpisanie umowy licencyjnej.

 

Menu