Aktualności

Dlaczego przedszkolaka nie wolno uczyć czytać?

Obecnie w przedszkolach uczy się czytania, podczas kiedyś było to zabronione? Jakie są zatem wady takiej nauki?

Dlaczego przedszkolaka nie wolno uczyć czytać?

W latach 2008-2017 w przedszkolach nie wolno było uczyć czytania, a przygotowanie do nauki czytania obejmowało elementarne kompetencje. Dlaczego?

Po opublikowaniu w roku 2008 nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wielu przedszkolach zrezygnowano z nauki czytania.

Czytając podstawę programową odnosi się wrażenie, że kompetencje związane z nauką czytania oczekiwane u dzieci kończących przedszkole są bardziej elementarne niż inne opisane kompetencje, na przykład matematyczne.

Wady I Zalety Nauka Czytania W Przedszkolu

Kompetencje w zakresie nauki czytania

W zakresie gotowości do nauki czytania oczekuje się określenia kierunków na kartce, uważnego patrzenia i słuchania, a także rozumienia oznaczeń symbolicznych w formie uproszczonych rysunków, jakie dziecko może spotkać w przedszkolu lub na ulicy.

Dziecko powinno również interesować się pisaniem i czytaniem.

W zakresie przygotowania do nauki czytania w szkole oczekuje się, że dziecko będzie umiało dzielić zdania na słowa, słowa na sylaby, a w słowach o prostej budowie fonetycznej, wyodrębni głoski.

Kompetencje matematyczne

Tymczasem, w zakresie edukacji matematycznej, dziecko powinno umieć poprawnie liczyć, wyznaczać wynik dodawania i odejmowania przy pomocy palców lub innych obiektów i ustalać równoliczność zbiorów.

Tomasz Borecki pozytywnie ocenia poszerzenie nauczania matematyki w podstawie programowej z roku 2008 podkreślając, że usunięcie matematyki z zestawu obowiązkowych egzaminów maturalnych spowodowało ogromne szkody w zasobach kapitału intelektualnego Polaków.

Dlaczego przedszkolaka nie wolno uczyć czytać?

W komentarzu do podstawy programowej czytamy, że postanowiono, iż o kształtowanie umiejętności czytania zadbają nauczyciele wczesnoszkolni (choć w kolejnym akapicie znajdziemy informację, że na poziomie wychowania przedszkolnego można uczyć dzieci czytania w ramach programów autorskich).

Zapisy te mają przeciwdziałać wymuszaniu przez rodziców uczenia w przedszkolu w sposób szkolny. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska uzasadnia, że mimo iż od ponad ćwierć wieku w przedszkolach uczy się czytania, przez co dziecko dwukrotnie uczy się tej samej umiejętności (również w szkole), to wyniki tej edukacji nie są satysfakcjonujące.

Oznacza to, iż zastosowanie względem przedszkolaków metod, opracowanych niegdyś z myślą o dzieciach siedmioletnich, nie przynosi pożądanych efektów.

Nowe rozwiązanie: Czytanie dla rozwoju nie tylko w przedszkolu, ale nawet od urodzenia

Z tego powodu opracowałam nową metodę nauki czytania dla małych dzieci – od urodzenia, która

  • zaspokoi potrzeby rozwojowe dzieci,
  • zaspokoi oczekiwania rodziców,
  • nie będzie ograniczać czasu spędzonego na zabawach i aktywności fizycznej, której rola dla rozwoju dziecka jest współcześnie niedoceniana,
  • rozwinie analizator wzrokowy: percepcję i pamięć wzrokową,
  • poprawi sprawność słuchową i umiejętność komunikacji,
  • rozwinie kreatywność, umożliwiając dziecku samodzielne odszyfrowanie kodu liter,
  • rozwinie wyobraźnię i pamięć fotograficzną małego dziecka,
  • pozwoli dziecku czytać szybko i ze zrozumieniem.

Badania naukowe trwały 10 lat, a efektywność opracowanej przeze mnie metody nauki czytania Cudowne Dziecko wynosi ponad 90%.

Proponowane szkolenia

Nauka czytania

Nauka czytania 2

Proponowane produkty

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Zestaw do nauki czytania

Proponowane Artykuły

35 powszechnych błędów w nauce czytania

Jak nauczyć dziecko czytać?


Materiały źródłowe:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznie 2009 r. Nr 4, poz. 17, s. 4-5.

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Uwagi konferencji rektorów akademickich szkół polskich w sprawie projektu rozporządzenia określającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

E. Gruszczyńska-Kolczyńska: Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.