tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Doktorat wieńczy 10-letnie badania naukowe

Project 6 of 13

Uchwałą Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku Anecie Czerskiej został nadany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

  

Praca doktorska liczy 449 stron, a bibliografia pracy liczy ponad 500 pozycji, co oznacza, że pisząc pracę doktorską Autorka przeczytała niezwykle dużo publikacji naukowych. Wszystko po to, aby uzasadnić sposób nauki i osadzić metodę w teorii i najnowszych badaniach dotyczących rozwoju mózgu. To z powodu tak licznej bibliografii i rozległej wiedzy, którą dysponuje dr Czerska, rodzice mawiają, że przychodzą na prowadzone przez nią szkolenia, aby nie musieć tego wszystkiego czytać.

Przedmiotem pracy i dociekań badawczych jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych. Praca składa się z części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

Celem teoretycznym podjętych dociekań jest konfrontacja teorii dotyczących rozwoju jako wyniku nauczania, teorii dotyczących wczesnodziecięcej edukacji i znaczenia stymulacji mózgu w krytycznym okresie życia dla dalszej edukacji i rozwoju. Nowe koncepcje nauczania zostały zestawione z teorią kulturowo-historyczną Wygotskiego, praktycznymi wnioskami pracy Glenna Domana i Makoto Shichidy. Na ich podstawie skonstruowano teorię dotyczącą wczesnodziecięcej nauki czytania i opracowano metodę nauki czytania dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.

W celu weryfikacji skuteczności metody Cudowne Dziecko określono różne przejawy zachowania dziecka świadczące o efektywności nauki czytania. Poznano czynniki sprzyjające nauce czytania i zwiększające jej efektywność oraz określono czynniki utrudniające naukę i zmniejszające efektywność. Określono związki między efektywnością, a zmiennymi niezależnymi związanymi z nauczanym czytania dzieckiem, uczącymi je rodzicami i wykładowcą. W podjętych poczynaniach zostały wykorzystane głównie metody jakościowe, które uzupełnione zostały metodami ilościowymi.
Sformułowane na podstawie wyników badań zalecania oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli w przyszłości pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału i ciekawości dziecka.

Praca recenzowana była przez  prof. dr hab. Marię Jakowicką, która jest profesorem zwyczajnym, oraz przez prof. dr hab. Zenona Gajdzicę, który jest dziekanem Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Obrona pracy doktorskiej przez Radą Wydziału miała miejsce miesiąc wcześniej 6 listopada 2013. Po prezentacji treści pracy doktorskiej i wyników 10-letnich unikalnych badań, odczytane zostały recenzje prof. dr hab. Marii Jakowickiej  oraz prof. dr hab. Zenona Gajdzicy. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w recenzjach. pytania zadawali członkowie Rady Wydziału, a następnie zgromadzone na sali osoby.

Po obronie odbyło się przyjęcie, na którym członkowie Rady Wydziału, najbliższa rodzina i przyjaciele z Uniwersytetu Śląskiego świętowali przyjęcie do grona naukowego nowego doktora.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny, prof. dr hab. Maria Jakowicka – prof. zwyczajny, jeden z recenzentów pracy doktorskiej, dr Aneta Czerska i prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – promotorka pracy doktorskiej.

Członkowie Rady Wydziału, profesorowie Uniwersytetu Śląskiego gratulowali dr Anecie Czerskiej wspaniałej pracy. Kilku było zdania, że jest to nie tylko praca doktorska, ale zasługuje na miano habilitacyjnej. Zazwyczaj praca doktorska opisuje badania, co zostało zrobione. Tymczasem praca habilitacyjna ma wnosić nowy znaczący wkład w daną dziedzinę nauki, w tym przypadku w usprawnianie i udoskonalanie pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi oraz coraz lepsze zrozumienie jej celowości i złożoności. Praca doktorska Anety Czerskiej sprostała także temu kryterium przydatności.

Menu