Aktualności

Edukacja Małego Dziecka – 27.10.2017 – Konferencja

Plan konferencji

 Proces edukacji w kontekście potrzeb dziecka

Przewodniczący:

doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD., prof. PhDr. Soňa Karikova, PhD.,

dr hab. prof. UR Marta Uberman

 

Wystąpienia wprowadzające:

dr hab. Urszula Szuścik (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Stymulacja potencjału twórczego dziecka 6-letniego w kontekście jego rozwoju i edukacji  

 

dr hab. prof. PWSZ Alina Górniok Naglik (PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

W stronę edukacji refleksyjnej od odtwarzania sensów i znaczeń do ich kreowania

 

dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Związki frazeologiczne w języku współczesnego dziecka

 

doc. PaedDr, Alena Doušková, PhD., Mgr. Ružena Čiliakova, PhD. (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Słowacja)

Vedenie dieťaťa k sebakontrole a programy  riadenia disciplíny v triede

 

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Słowacja)

Čo si mylia rodičia a učitelia o súčasných deťoch na prahu vzdelávania. Kvantitatívna analýza výskumných zistení.

 

Przewodniczący:

dr hab. prof. PWSZ Alina Górniok-Naglik, dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak,

dr hab. Urszula Szuścik

 

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Wartości cenione przez najmłodsze pokolenie Polaków i ich cele życiowe – zasoby indywidualne

i wspólnotowe w budowaniu kapitału Pogranicza

 

prof. dr hab. Hristo Kyuchukov (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Do the preschool Turkish children in Berlin know Turkish

 

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Przedmiot pytań i stwierdzeń uczniów w klasach I-III 

 

dr hab. prof. UKW Przemysław Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Chorowanie, cierpienie i umieranie w lekturach dla małego dziecka

 

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji                    w Cieszynie), mgr Wojciech Zuziak (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                 w Bielsku-Białej)

Podejście inżynierskie w edukacji w szkole podstawowej

Dyskusja

 

 

W poszukiwaniu współczesnego modelu bycia nauczycielem

Moderatorzy:

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD., dr hab. Anna Szafrańska

 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)

Nauczyciel poszukujący – konieczność w reformowanym systemie oświaty/doniesienie z badań

 

mgr Danuta Dyrek (AHE w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w  Wodzisławiu Śląskim)

Pedagodzy/nauczyciele otwierający się na potrzeby ucznia szansą edukacji

 

dr Małgorzata Zalewska-Bujak (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Nauczyciel – o sobie i innych nauczycielach w edukacyjnej przestrzeni/w świecie szkoły

(z perspektywy nauczycielskich narracji)

 

dr Łucja Reczek-Zymróz (PWSZ w Krośnie)

Preferowane wartości we współczesnym modelu bycia nauczycielem wczesnej edukacji: na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo małopolskie) oraz północnych i południowych Węgrzech (Kaposvari, Sarospatak)

 

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. (Univerzita Tomáše Bati w Zlíně)

Romové, škola a romské dítě

 

dr Łukasz Kwadrans (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Wspomaganie pracy nauczyciela w warunkach zróżnicowania kulturowego – instytucja asystenta romskiego

 

dr Karol Konaszewski (Uniwersytet w Białymstoku)

Budowanie prężności dzieci i młodzieży. Wyniki badań własnych

 

dr hab. Aniela Różańska (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Refleksyjny nauczyciel w kształceniu przyrodniczym i ekologicznym małego dziecka

 

dr Iwona Konopnicka (Uniwersytet Opolski)

„Czytaj dużo, będziesz wielki”… . Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym

w refleksji nauczycielskiej

Dyskusja

 

 

Determinanty jakości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 Moderatorzy:

dr hab. prof. PWSZ Alina Górniok-Naglik, dr hab. Urszula Szuścik

 

dr Ewa Kowalska (Uniwersytet Zielonogórski)

Biografia źródłem wiedzy o dziecku i dla dziecka

 

dr Katarzyna Sadowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wybrane aspekty wczesnej edukacji dziecka do lat trzech we współczesnym żłobku

 

dr Elżbieta Maria Minczakiewicz (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

Profilaktyka logopedyczna a promowanie zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym

z perspektywy rodziców i nauczyciel

 

dr Aleksandra Kruszewska (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)

Sześciolatki i siedmiolatki trzy lata później – diagnoza kompetencji trzecioklasistów

 

dr Tatiana Kłosińska (Uniwersytet Opolski)

Kreatywność polonistyczna dziecka wsparciem efektywnej edukacji wczesnoszkolnej

 

dr Renata Reclik (Uniwersytet Opolski)

Determinanty jakości wczesnoszkolnej edukacji matematycznej w opinii studentów

edukacji elementarnej

 

dr Jadwiga Oleksy (PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

Podręcznik jako narzędzie sterujące działaniami nauczyciela i aktywnością edukacyjną

uczniów z klas   I-III

 

dr Małgorzata Drost-Rudnicka (Uniwersytet Opolski)

Edukacja ogólnotechniczna młodszych uczniów w szkolnej rzeczywistości

 

PhD. Mariana Cabanová (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, Słowacja)

Kvalitatívna analýza výpovedí dospelých o dnešných deťoch na prahu vzdelávania

Dyskusja

 

 

 

Współczesne przestrzenie edukacji małego dziecka

Moderatorzy:

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

 

Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, LL.M. (MBA Evropský polytechnický institut, s.r.o, vysoká škola),

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Uniwersytet Ostrawski)

Aktuální praktické právní souvislosti předškolního vzdělávání v České republice

 

dr Bożena Grzeszkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Współpraca i współdziałanie dzieci kończących edukację przedszkolną

 

dr Joanna Leek (Uniwersytet Łódzki)

Rola i znaczenie partycypacji uczniowskiej w kształceniu ogólnym. Wybrane przykłady

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego

 

dr Elżbieta Marek (Akademia Ignatianum)

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej a rozwój dziecka

 

dr Ewa Jędrzejowska (Uniwersytet Opolski)

Praca w grupach jako istotna forma organizacyjna w edukacji przedszkolnej

 

dr Danuta Ulewicz-Adamczyk (UŚ Katowice)

Wychowanie do demokracji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

 

dr Renata Raszka (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej o pieniądzach

 

dr Zofia Redlarska (Uniwersytet w Białymstoku)

Teatr moją pasją, ,,przygodą”, „fascynacją”. Rzecz o Janie Wilkowskim i o Teatrze Lalek w Białymstoku

 

dr Aneta Czerska (Instytut Rozwoju Małego Dziecka w Warszawie)

Duńska sztuka szczęścia Hygge w edukacji przedszkolnej i szkolnej

Dyskusja