tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Jak powiedzieć dziecku prawdę o świętym Mikołaju?

Post 61 of 364

Pamiętacie świętego Mikołaja z naszych czasów? Nie był gruby i miał pastorał, zamiast butelki popularnego napoju. Czy wiesz, że Święty Mikołaj nie pochodzi z Laponii, nie pochodzi zza koła biegunowego? Święty Mikołaj pochodzi z Turcji, a dokładniej z Licji, niewielkiej krainy na południowym wybrzeżu półwyspu Azji Mniejszej. Obszar ten należy współcześnie do Turcji.

Biskup z Miry – 12 faktów czyli Bity Inteligencji

Mikołaj był biskupem Miry – miasta w Azji Mniejszej, które obecnie nosi nazwę Derme. To starożytne miasto również leżało w Licji.

Mikołaj był jedynakiem. Pochodził z szlachetnej, bogatej i pobożnej chrześcijańskiej rodziny.

Od młodości wyróżniał się pobożnością.

Jako młody mężczyzna wyrzekł się kobiet, rozrywek, polityki i handlu. Postanowił poświęcić się Bogu.

Był bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia. Po śmierci rodziców rozdał cały odziedziczony majątek.

Stawał w obronie pokrzywdzonych, wspomagał biednych.

Gdy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za mąż, gdyż ich ojca nie stać na posag, podarował im potajemnie dużą sumę pieniędzy. Tę przypowieść wykorzystał Dante w „Boskiej komedii”.

Podczas wyborów biskupa w Mirze uradzono, że urząd obejmie pierwsza osoba, która rankiem wejdzie do kościoła, aby się pomodlić. Dzięki interwencji Boga był to Mikołaj.

Jako biskup wspierał naukę o Trójcy Świętej.

Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 a 352 r. w wieku prawie 70 lat. Podobno w chwili jego śmierci ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.

Święty Mikołaj to jeden z najbardziej znanych i czczonych świętych – zarówno przez katolików, jak i prawosławnych.

W XI wieku Mikołaj stal się patronem Bari – największego miasta nad Adriatykiem. Do włoskiego Bari przewieźli relikwie marynarze – 9 maja w 1087 r, chroniąc je przed muzułmanami, którzy podbili chrześcijańską Mirę.

Do grobu Mikołaja w Bari papież Urban II zwołał w 1098 roku synod, na którym próbowano znieść podziały w chrześcijaństwie – między kościołem prawosławnym a rzymskim.

Ciekawostki o Świętym Mikołaju

Co roku, 9 maja, w rocz­ni­cę spro­wa­dze­nia tam re­li­kwii świę­te­go, ob­cho­dzo­ne są w Bari dwudniowe uro­czy­sto­ści. W przed­dzień świę­ta wy­pły­wa z portu naj­oka­zal­szy sta­tek z dwu­me­tro­wą fi­gu­rą bi­sku­pa, któ­re­mu to­wa­rzy­szą wier­ni w pro­ce­sji na bo­ga­to zdo­bio­nych ło­dziach, sta­tecz­kach i ku­trach. Po przy­by­ciu fi­gu­ry na brzeg ob­wo­zi się ją po od­święt­nie przy­bra­nym mie­ście na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym po­wo­zie. Pro­ce­sja koń­czy się fa­jer­wer­ka­mi.

Na­stęp­ne­go dnia w ko­ścio­łach od­pra­wia­ne są na­bo­żeń­stwa, a głów­na li­tur­gia spra­wo­wa­na jest przy gro­bie świę­te­go w ba­zy­li­ce w Bari.

W bazylice w Barii jest pochowana także królowa Bona, żona Zyg­mun­ta Sta­re­go i matka Zyg­mun­ta Au­gu­sta. Mau­zo­leum za głów­nym oł­ta­rzem ufun­do­wa­ła jej córka, Anna Ja­giel­lon­ka. Na sar­ko­fa­gu umiesz­czo­ne są rzeź­by klę­czą­cej kró­lo­wej Bony, która pochodziła właśnie z Bari, a po jej bo­kach – świę­tych pa­tro­nów Pol­ski i Bari: Sta­ni­sła­wa i Mi­ko­ła­ja.

Hołd re­li­kwiom świę­te­go oddał 26 lu­te­go 1984 Jan Paweł II, który na pa­miąt­kę swej wi­zy­ty prze­ka­zał ba­zy­li­ce pa­sto­rał.

Nie­daw­no o re­li­kwie św. Mi­ko­ła­ja upo­mniał się tu­rec­ki mi­ni­ster kul­tu­ry, który uważa, iż po­win­ny one spo­cząć w mu­zeum w dzi­siej­szym Demre (dawna Mira), „a nie w pi­rac­kim mie­ście”. Rek­tor ba­zy­li­ki w Bari o. Da­mia­no Bova OP za­po­wie­dział już jed­nak, że Ko­ściół nie za­mie­rza re­ago­wać na te rosz­cze­nia, bo „re­li­kwie św. Mi­ko­ła­ja są do­bra­mi re­li­gii, nie kul­tu­ry. Nie są one prze­zna­czo­ne do oglą­da­nia w mu­zeum, lecz po­win­no się im od­da­wać cześć”. (źródło: Onet.pl)

Legenda o Świętym Mikołaju

Znana jest legenda, że Mikołaj swoją modlitwą uratował od utonięcia rybaków w czasie gwałtownej burzy. Dlatego czczony jest on także jako patron marynarzy i rybaków. Niedawno przedstawiciele kościołów chrześcijańskich z 16 krajów wokół Morza Śródziemnego zaproponowali, by św. Mikołaja ogłosić patronem tego akwenu.

Św. Mikołaj jest patronem nie tylko ludzi morza, flisaków, dokerów, kupców, młynarzy, pasterzy, rybaków, piekarzy, rzeźników, krawców, tkaczy, podróżnych i pielgrzymów, więźniów, adwokatów, notariuszy, handlarzy winem i zbożem, właścicieli i żebraków, ale także dziewcząt pragnących wyjść za mąż, kobiet chcących urodzić dziecko oraz noworodków. Zaliczany był do Czternastu Świętych Wspomożycieli.

W Polsce szczególną czcią otacza się figurę świętego Mikołaja w największym polskim sanktuarium ku jego czci, które mieści się w Pierśćcu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim.

Skąd się wziął zwyczaj dawania prezentów?

Kojarzony z Mikołajem zwyczaj wręczania prezentów powstał w średniowieczu. Za­po­cząt­ko­wa­ło go udzielenie stypendiów i zapomóg przez szkoły mającej za pa­tro­na św. Mi­ko­ła­ja. Z upływem lat zwyczaj ten przekształcił się w ob­da­ro­wy­wa­nie prezentatami dzieci, a także wszystkich członków rodzin. (źródło: Onet.pl)

Co najmniej od XV w. istniał zwyczaj bu­do­wa­nia „łódeczek św. Mi­ko­ła­ja”, w które święty miał składać prezenty. Z czasem łó­decz­ki za­stą­pi­ły buty i skarpety.

Jak powiedzieć dziecku prawdę o świętym Mikołaju?

Święty Mikołaj jest fascynującą postacią. Od lat opowiadam o nim kolejnym rocznikom maluchów. Zafascynowane biegną do rodziców, którzy ze zdziwieniem pytają, czy naprawdę święty Mikołaj pochodził z Turcji.

Jak opowiadam dzieciom o tym świętym? Bardzo zwyczajnie. Informacje podzielone są na małe porcje, które ilustruję osobnymi obrazami. Nazywamy to bitami informacji czy bitami inteligencji.

Fakty dla młodszych dzieci są krótsze, a dla starszych bardziej obszerne.

A kto przynosi prezenty? Nie wiem. Często znajdujemy je pod choinką, a czasem na werandzie lub w ogrodzie. Owiane jest to mgiełką tajemnicy.

Z Mikołajem jest jak ze smoczkiem. Jeśli go nigdy nie dasz dziecku, to nie będzie problemu z rozstaniem z nim.

Takie podejście do Świętego Mikołaja jest niewątpliwie odmienne od powszechnego, powierzchownego i komercyjnego sposobu traktowania tej postaci. Jeśli chcesz także odmiennie od wszystkich wspierać rozwój swojego dziecka, to wybierz odpowiednią kategorię wiekową poniżej:

Szukasz prezentu dla małego dziecka, który rozwinie jego inteligencję i pamięć?

Za pomocą zestawu 1 do nauki czytania dla dzieci w wieku 0-7 lat

naucz czytać 9 książek w 9 tygodni i przekonaj się, jak bystre i inteligentne jest dziecko.

Oszczędź 110 zł kupując pakiet 14 elementów – zestawów edukacyjnych pomnażających inteligencję, pamięć, zdolności językowe, kreatywność i wyobraźnię oraz rozwijających wzrok, słuch i mowę dziecka.

<div class=”one-fourth dt_col” style=”text-align: center;”><img class=”alignnone wp-image-9949″ src=”http://cudownedziecko.pl/wp-content/uploads/2018/10/promocje.jpg” alt=”” width=”40″ height=”40″ /></div>
<div class=”three-fourth dt_col”></div>

This article was written by dr Aneta Czerska

Menu