Oferta

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Książka dla rodziców i pedagogów o rozwoju i edukacji małego dziecka.

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Czytanie dla rozwoju zapobiega dysleksji, usprawnia funkcjonowanie mózgu, rozwija kreatywność, pamięć i wyobraźnię oraz pomnaża inteligencję. Będziesz zaskoczony, jak znacząco można usprawnić funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie i jak wiele osiągnąć dzięki nowym technikom pracy umysłowej. Wykorzystaj to!


książka o nauce czytania dla dzieci i niemowląt

69,30Czytaj dalej


Dla kogo

Czytanie dla rozwoju jest książką przeznaczoną dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem małego dziecka, zarówno pedagogów, jak i rodziców. Pozwoli na wzbogacenie warsztatu specjalistów, jak również uniknięcie wyważania otwartych drzwi przez młodych rodziców. Z tego powodu wykładowcy i studenci pedagogiki i psychologii oraz dyrektorzy i wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni też powinni umieścić ją w swojej bibliotece.

O czym

To książka z ogromem interesujących faktów o rozwoju dziecka.

 • Czego potrzebuje dziecko, aby mogło się dobrze rozwijać?
 • Jakie są kluczowe umiejętności (tzw. kamienie milowe) w rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia oraz jak niechcący rodzice utrudniają maluszkowi ich osiągnięcie?
 • Jakie są następstwa ominięcia kamieni milowych rozwoju oraz czy i jak w takiej sytuacji można zapobiec dysfunkcjom?
 • Co to są okresy krytyczne?
 • Jakie umiejętności powinno osiągnąć dziecko w zakresie wzroku, słuchu, dotyku, motoryki, mowy i sprawności manualnej kolejno do pierwszego miesiąca, do wieku 2,5 miesiąca, do 7 miesięcy, do roku, do 18 miesięcy, do 3 lat, a następnie do 6 lat?
 • O czym świadczą częste upadki, kłopoty z odczytywaniem godzin na zegarze, kłopoty w nauce jazdy na rowerze, trudności ze skupieniem uwagi, niechęć do głośnych dźwięków i wiele innych?
 • Dlaczego tak wiele dzieci omija pełzanie właściwym ruchem naprzemiennym, dlaczego jest ono takie ważne dla dalszego funkcjonowania i jak uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów mózgu, aby zapobiec dysfunkcjom?
 • Jak to możliwe, że mimo iż każde dziecko rodzi się ze słuchem absolutnym, to w Europie tylko 3% populacji posiada tę naturalną, wrodzoną zdolność?
 • Jak nauczanie może wspierać rozwój, zamiast się za nim ciągnąć i dlaczego wczesna edukacja, nauka czytania i matematyki głęboko zmienia dynamikę naturalnego rozwoju intelektualnego?
 • Czy zaznajamiać od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa z językami obcymi? Czy dziecko musi najpierw poznać podstawy języka ojczystego, aby mogło zacząć się uczyć języka obcego?
 • Jakimi naturalnymi zdolnościami dysponuje ludzki mózg i jak we wczesnym dzieciństwie doprowadzamy do zaniku tych zdolności?
 • Jaką rolę odgrywała wczesna edukacja w życiu ludzi sukcesu, znanych sportowców, polityków, naukowców?

Agnieszka Kaczorowska-Pela z książką Czytanie dla rozwoju dr Anety Czerskiej

Agnieszka Kaczorowska-Pela przygotowuje się do narodzin dziecka.

Streszczenie

Problematyka

W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską.

Podczas gdy Komisja Europejska zaleca przygotowanie uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, to w podstawie programowej nie wymaga się nauczania czytania dzieci przedszkolnych, a zapisy podstawy programowej mają przeciwdziałać wymuszaniu przez rodziców nauczania czytania na nauczycielach przedszkolnych.

Zauważono, iż mimo prowadzenia nauczania czytania w przedszkolach, a następnie ponownej nauki czytania w szkole, wyniki takiej edukacji nie są zadowalające. Okazało się, że stosowanie metod szkolnych w wieku przedszkolnym nie przynosi efektów, a wręcz utrudnia naukę czytania oraz niszczy naturalne zdolności małego dziecka.

Tymczasem czytanie należy traktować jako bardzo złożoną funkcję mózgu, w którą zaangażowanych jest wiele jego obszarów, i która rozwija się przez wiele lat, gdyż wymaga bardzo dobrych połączeń między różnymi obszarami mózgu. Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym poziomie niż mowa, dlatego konieczne staje się przeznaczenie na kształtowanie tej umiejętności pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny.

Co jest tematem?

Tematem publikacji jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych.

Po raz pierwszy została przedstawiona metoda nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodziców łatwa do zastosowania.

Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne oraz świadomość otaczającego świata. Dodatkowo rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów. Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

Zalety 

Po raz pierwszy została zbadana efektywność nauki czytania. Po raz pierwszy metoda nauki czytania została poddana weryfikacji. W tym celu określono różne przejawy zachowania dziecka świadczące o efektywności nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Poznano czynniki sprzyjające nauce czytania i zwiększające jej efektywność oraz określono czynniki utrudniające naukę czytania i zmniejszające efektywność.

Badania efektywności metody Cudowne Dziecko trwały 10 lat, a na ich podstawie ustalono, że efektywność metody wynosi ponad 90%, czyli u prawie każdego dziecka rodzice zauważyli spodziewane efekty.

Dokonano też konfrontacji teorii dotyczących rozwoju jako wyniku nauczania, teorii dotyczących wczesnodziecięcej edukacji i znaczenia stymulacji mózgu w krytycznym okresie życia dla dalszej edukacji i rozwoju. Nowe koncepcje nauczania zostały zestawione z teorią kulturowo-historyczną Lwa S. Wygotskiego, praktycznymi wnioskami z prac Glenna Domana i Makoto Shichidy. Na tej podstawie skonstruowano teorię dotyczącą wczesnodziecięcej nauki czytania i opracowano metodę nauki czytania dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.

Motyw przewodni

Motywem przewodnim książki jest przekonanie, że wartość człowieka nie leży w wiedzy, ale w miłości do niej i chęci jej pogłębiania.

Z recenzji wydawniczych

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.

 1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.
 2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.
 3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu. Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.

Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

 

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki. Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

O autorze

Aneta Czerska jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki i twórcą nowej, unikalnej metody wszechstronnej stymulacji rozwoju Cudowne Dziecko, najlepszej dla dzieci od urodzenia do siódmego roku życia. Znana jest jako ekspert, który uczy najnowszych technik rozwoju potencjału dziecka. Z jej usług korzystają ci, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka dla jego dalszych sukcesów szkolnych i zawodowych. Jest jednym z nielicznych pedagogów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe do rozwoju inteligencji, pamięci, wyobraźni, kreatywności i naturalnych zdolności dziecka.

Spis treści

O Autorce … 9
Wstęp … 11

1. Pedagogika i edukacja małego dziecka … 15

1.1. Wybrane krytyczne aspekty edukacji małego dziecka … 15
1.2. Współczesne tendencje wczesnej edukacji w kontekście rozwoju dziecka … 20

2. Wczesna stymulacja w rozwoju dziecka … 23

2.1. Okresy krytyczne i konsekwencje braku stymulacji w interpretacji Glenna Domana … 23
2.2. Wychowanie ograniczające stymulację przyczyną dysfunkcji rozwoju … 28
2.3. Stymulacja zdolności w krytycznych okresach rozwoju … 32
2.4. Znaczenie wczesnego nauczania dla dalszego rozwoju w interpretacji Lwa S. Wygotskiego … 35
2.5. Aktywność poznawcza jednostki jako efekt doświadczeń wczesnego dzieciństwa i możliwości stworzonych przez rodzica … 39
2.6. Umiejętności niesymboliczne, artystyczne, wynikające z bezpośredniej obserwacji … 44
2.7. Różnice w rozwoju mózgu oraz wynikające z tego implikacje dla wczesnodziecięcej edukacji w interpretacji Makoto Shichidy … 49
2.8. Edukacja i pedagogizacja rodziców jako obowiązek społeczny … 52

3. Wartości rozwojowe nauki czytania małego dziecka … 55

3.1. Rozwój wzroku a rozwój ogólny … 55
3.2. Stymulacja rozwoju wzroku … 56
3.3. Percepcja dziecka i implikacje wynikające dla nauki czytania … 58
3.4. Nauka czytania jako samodzielne odszyfrowanie kodu liter … 60
3.5. Implikacje dla procesu nauki czytania wynikające z analizy rozwoju mowy i nauki języków obcych w interpretacji Lwa S. Wygotskiego … 64

4. Założenia metody nauki czytania Cudowne Dziecko … 69

4.1. Rys historyczny metody Cudowne Dziecko … 69
4.2. Geneza nazwy Cudowne Dziecko … 70
4.3. Założenia metody Cudowne Dziecko … 74
4.4. Wskazania do pracy dydaktycznej … 79
4.5. Budowa materiałów dydaktycznych … 81
4.6. Budowa harmonogramu nauki – dwie równorzędne koncepcje i ścieżki nauki … 83
4.7. Sprawdzanie … 85

5. Zagadnienia metodologiczne badań własnych … 87

5.1. Cele i przedmiot badań … 89
5.2. Problemy badawcze i hipotezy … 90
5.3. Dobór zmiennych i ich wskaźników … 96
5.4. Wybrane metody i narzędzia badawcze … 100
5.5. Organizacja i przebieg badań … 107

6. Dziecko a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 109

6.1. Wiek dziecka … 111
6.2. Częstotliwość sesji … 117
6.3. Wcześniejsza nauka czytania i zastosowanie innych metod … 129
6.4. Ogólny rozwój dziecka … 134

7. Rodzice jako nauczyciele dziecka a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 147

7.1. Zaangażowanie rodziców … 149
7.2. Nastawienie rodziców … 153
7.3. Motywacja rodziców … 159
7.4. Kreatywność i inwencja rodziców … 165

8. Wykładowca jako nauczyciel rodziców a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko w opinii rodziców … 169

8.1. Osobowość wykładowcy … 170
8.2. Doświadczenie wykładowcy … 173
8.3. Kwalifikacje zawodowe wykładowcy … 179
8.4. Przyjęta przez wykładowcę metoda nauczania … 182

9. Efektywność i perspektywy wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko… 189

9.1. Efekty wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 189
9.2. Perspektywy wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 201

Zakończenie … 205
Bibliografia … 211
Druki zwarte … 211
Druki ciągłe … 218
Akty normatywne … 220
Netografia … 220

69,30Czytaj dalej

Sprawdź pakiety w promocyjnych cenach

 

promocja materiały edukacyjne dla dzieci rabat 20% zestaw do nauki czytania bity inteligencji karty do stymulacji wzroku kontrastowe
Pakiet Matematyka Dla Dzieci Zestawy materiały edukacyjne gry zabawy karty matematyczne
previous arrow
next arrow
Slider