Regulamin

pusty

Definicje

Klient – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego CudowneDziecko.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Sklep internetowy (CudowneDziecko.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem CudowneDziecko.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej) prezentowane w sklepie internetowym CudowneDziecko.pl.
Instytut – Instytut Rozwoju Małego Dziecka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 15, 00-137 Warszawa, o numerze NIP 5271449358, e-mail: instytut@cudownedziecko.pl.
Usługa – szkolenie lub konsultacja zrealizowana w siedzibie firmy lub świadczona drogą elektroniczną, w formie grupowej lub indywidualnej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem CudowneDziecko.pl prowadzony jest przez Instytut.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze serwisu CudowneDziecko.pl, w tym określa:
  1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego CudowneDziecko.pl oraz
  2. zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach sklepu internetowego.
 3. Instytut i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu CudowneDziecko.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Korzystanie z serwisu CudowneDziecko.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color);
  5. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Prawa własności intelektualnej

 1. Instytut przypomina, że Towary i Usługi, również produkty elektroniczne dostępne na stronie CudowneDziecko.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują dr Anecie Czerskiej.
 2. Instytut informuje, że kopiowanie, nagrywanie, jakiekolwiek utrwalanie Towarów i Usług przez Kupującego bez zgody Instytutu i Autora dr Anety Czerskiej stanowi naruszenie praw autorskich i skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Instytut informuje, że dr Aneta Czerska nie wyraża zgody na nagrywanie szkoleń i konsultacji, zarówno stacjonarnych, jak również online, tak grupowych, jak i indywidualnych.  

§ 4. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy wejść na Stronę Internetową CudowneDziecko.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usług dostępnych w sklepie internetowym i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Instytutu pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.
 13. Zamówienie jest dostarczane na terenie całej Polski przez Pocztę Polską. W Warszawie istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia. Adres i godzina odbioru ustalana jest indywidualnie. W tym celu należy zadzwonić na numer 501184420.
 14. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych w przypadku przesyłek priorytetowych oraz do 7 dni roboczych w przypadku przesyłek ekonomicznych. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od: formy wysyłki i sposobu płatności. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych.
 15. Czas realizacji, to czas potrzebny na skompletowanie i zapakowanie zamówienia oraz przekazanie go do wysyłki – nie uwzględnia on czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera do odbiorcy.

§ 5. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie CudowneDziecko.pl zamieszczone przy Towarze są cenami brutto. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towarów i Usług podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie CudowneDziecko.pl.
 3. Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych lub z powodu zbyt małej ilości uczestników (w przypadku szkolenia grupowego), z pełnym zwrotem uiszczonej kwoty za daną Usługę. Klient może też wyrazić zgodę na realizację Usługi w innym terminie.
 4. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji, należy wybrać na stronie promocyjny produkt i włożyć go do koszyka.  Promocyjne ceny nie są obliczane po włożeniu do koszyka artykułów w standardowej cenie. 
 5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Instytut zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
 6. Instytut oferuje rabaty czasowe, ważne do danej daty, oraz stałe, które nie są ograniczone żadnym terminem. Rabaty dotyczą zarówno szkoleń kupowanych w pakietach, jak i materiałów edukacyjnych.
 7. Oferty i rabaty nie łączą się.
 8. Wszystkie opisane na stronie CudowneDziecko.pl rabaty, jak również rabaty oferowane absolwentom szkoleń, zostały stworzone z myślą o rodzicach małych dzieci. Z tego powodu oferta rabatowa jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, a nie podmiotów gospodarczych.
 9. W przypadku, kiedy koszty szkolenia lub materiałów edukacyjnych pokrywa podmiot gospodarczy, Instytut poprosi o uiszczenie pełnej ceny produktu.
 10. Dystrybutorzy, księgarnie, poradnie logopedyczne i inne podmioty gospodarcze działające w obszarze rozwoju i edukacji dziecka mogą ubiegać się o rabat w przypadku zakupów hurtowych. Do takich należą szkolenia dla grup zorganizowanych lub zamówienie kilkudziesięciu egzemplarzy książki.
 11. Jeśli osoba fizyczna, korzystająca z oferty Instytutu, zwróci się do pracodawcy o zwrot kosztów, a podmiot gospodarczy prosi o przedłożenie faktury, Instytut poprosi o uregulowanie pełnych kosztów za wybrane produkty lub usługi.
 12. Ukończenie szkolenia nie jest jednak podstawą do prowadzenia działalności szkoleniowej lub doradczej. Podstawą do tego jest podpisanie umowy licencyjnej.

§ 6. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego,
  2. płatnością za pomocą karty płatniczej,
  3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronie CudowneDziecko.pl.
 3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. 
 5. Instytut wystawia faktury i wysyła je w formie elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Instytut zobowiązuje się sprzedać produkt bez wad fizycznych. Klient powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, a w szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona np. mechanicznie, czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma). Jeśli Klient stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, to powinien w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (np. pogniecione), to należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny. Tylko taki protokół szkody jest podstawą do reklamacji towaru. Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 7. W trakcie transportu pudełka mogą ulec uszkodzeniu, choć jest to rzadkością. Pudełko ma chronić zawartość, a jego ewentualne uszkodzenie nie stanowi przeszkody w korzystaniu z zestawów edukacyjnych. Z tego powodu nie może to stanowić podstawy do reklamacji.
 8. Jeśli zamówienie Klienta zostało przyjęte, a przesyłka zbyt długo nie nadchodzi, wówczas Klient powinien upewnić się, czy jej awizo nie znajduje się we właściwym miejscowo Urzędzie Pocztowym.
 9. Jeśli zakupiony towar nie zostanie dostarczony przez pocztę czy firmę kurierską, po zawiadomieniu przez Klienta, Instytut złoży reklamację. Na reklamację Klienta dotyczącą niedostarczenia przesyłki, Instytut odpowie po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację od poczty lub firmy kurierskiej.
 10. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Instytutowi jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Instytut jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Bożena Czerska, ul. Skierniewicka 15/22, 01-230 Warszawa.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych;
  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta);
  3. zestawów do nauki czytania, zestawów edukacyjnych “Bity inteligencji”, “Bity kreatywności”, “Karty do stymulacji wzroku – Bity inteligencji dla najmłodszych”, które są wartościowe tylko w takim zakresie, w jakim jest zapoznanie się z zawartymi w nich informacjami.Odstąpienie od umowy przez Klienta umożliwiałoby mu przeczytanie zakupionego materiału, po czym jego zwrócenie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Ponadto nie byłoby gwarancji, że Klient nie skopiował towaru będącego przedmiotem umowy,
  4. artykuły zakupione w promocji.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Instytut wykonał Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po rozpoczęciu świadczenia Usługi przez Sprzedawcę oraz po jej wykonaniu, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Instytut po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

§ 8. Koszty i sposób wysyłki zagranicznej

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie i realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto Instytutu całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. Rzeczywisty koszt wysyłki zostanie podany po otrzymaniu konkretnego zmówienia.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Rozwoju Małego Dziecka w Warszawie (01-230) przy ul. Elektoralnej 15 lok. 22, 00-137 Warszawa („Instytut”) – tel. kom. 501 184 420, tel. 22 292 31 42, tel. 33 482 76
  69, tel. 91 885 61 25, e-mail: instytut@cudownedziecko.pl („Administrator”). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe („Dane”) były lub są przetwarzane przez Instytut wyłącznie w związku z prowadzonymi przez Instytut szkoleniami, prowadzoną sprzedażą materiałów szkoleniowych oraz innymi usługami Instytutu, a także z rozliczaniem usług świadczonych dla Państwa przez Instytut.
 3. Dostęp do Państwa danych mają pracownicy i współpracownicy naszego Instytutu, którzy na podstawie odrębnie zawartych z Instytutem umów mają obowiązek przestrzegania przepisów RODO przy pracy z Państwa danymi, a także służby księgowe, informatyczne i archiwizacyjne Instytutu.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta umowa, jaką zawieracie Państwo z Instytutem korzystając z odpłatnych usług Instytutu albo wyrażając zainteresowanie ofertą Instytutu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do zawarcia Umowy i możliwości wykonania i rozliczenia Usług przez Instytut.
 6. Odbiorcą Państwa danych są podmioty wskazane w punkcie 3 powyżej, a także podmioty świadczące usługi kurierskie, pracownicy banku obsługującego Instytut, a za Państwa zgodą wyrażoną w trakcie szkoleń – również inni uczestnicy szkoleń.
 7. Informujemy Państwa o tym, że posiadacie Państwo prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Zebrane dane osobowe będą przechowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będą przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Instytut usług, a dłużej tylko gdy szczególne przepisy będą nakładać na Instytut taki obowiązek.

§ 10. Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Instytutu lub mailowo na adres: instytut@cudownedziecko.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Instytut rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Instytut odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ). Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
 2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dokonana zmiana będzie obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, oraz ich modyfikowania.
 4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, spowodowanych „siłą wyższą”. W przypadku wystąpienia siły wyższej, realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej, powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 12. Pliki cookies

DEFINICJE

Administrator: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, ul. Elektoralna 15/22; 01-230 Warszawa; e-mail:isntytut@cudownedziecko.pl

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: serwis dostępny pod adresem CudowneDziecko.pl

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać, w ustawieniach swojego konta, dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie przez te podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google). Jeżeli Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobiorą z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)

Złożenie zamówienia na zakupu Towaru przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); .
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO); .
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; .
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. .

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, w tym profile tworzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy (Facebook, Google, operatorzy komunikatów push) przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Serwisie.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Usługa na okresowym przesyłaniu o zapowiedziach, nowościach, promocjach, rabatach dostępnych w Serwisie (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu (np. technologia technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki.)

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
 • Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe”

Administrator oraz jego Zaufani Partnerzy (Facebook, Google, operatorzy komunikatów push) wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawień przeglądarki pozwalających na akceptację cookies oraz technologii localStorage po rozpoczęciu korzystania z naszego Serwisu, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie ww. technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Instrukcję jak tego dokonać możesz znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres sklep@znak.com.pl

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), operatorom platform do wysyłki mailing’ów, oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Spółki z grupy kapitałowej Administratora będą przetwarzały dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym w celu budowania profilów Użytkowników, które wykorzystywane będą do poprawy jakości usług świadczonych przez podmioty z grupy Administratora oraz dopasowywania treści oferowanych w ich Serwisach. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód) przez Użytkownika, profile mogą być również wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji (np. jeśli Użytkownik zgodził się na świadczenie usługi Newsletter). W związku z udostępnieniem danych innym spółkom z grupy kapitałowej Administratora, spółki te staną się odrębnymi administratorami danych Użytkownika. Więcej informacji na temat składu grupy znajduje się pod adresem https://www.znak.com.pl/Grupa-Wydawnicza. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej – instytut@cudownedziecko.pl lub poczty tradycyjnej – ul. Skierniewicka 15/60, 00-137 Warszawa. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 czerwca 2019 r.